← Oferta

Ekspansja i pozyskiwanie gruntów

Wspieramy Twoje inwestycje w osiąganiu celów biznesowych przy założonym poziomie rentowności.

+

Budowa strategii ekspansji na rynku nieruchomości w Polsce i banku ziemi

 • Zaplanowanie optymalnego sposobu pozyskiwania gruntów, w celu osiągnięcia celów biznesowych i pożądanych wyników wolumenowych oraz finansowych.
 • Wybór lokalizacji inwestycji na poziomie kraju, regionu i miasta, m.in. w kontekście:
  - popytu (mieszkania, mikro-apartamenty),
  - skomunikowania (magazyny, hale produkcyjne),
  - ilość mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie (centra handlowe, biurowce, hotele),
  - zapobiegania ryzykom i spożytkowania szans.
 • Ustanowienie zasad współpracy z podmiotami rynku nieruchomości (architekci, prawnicy, projektanci branżowi, kosztorysanci, podmioty pośredniczące w procesie sprzedaży, rzeczoznawcy), które będą wspierać strategię ekspansji.
 • Wybór najodpowiedniejszych rodzajów i modeli transakcji zakupowych.
+

Marketing zakupu terenów inwestycyjnych

 • Opracowanie efektywnych metod konkurowania o grunty inwestycyjne.
 • Projekt i implementacja komunikacji marketingowej, skierowanej do podmiotów zaangażowanych w sprzedaż (osoby fizyczne, prawne, likwidatorzy, syndycy, komornicy, jednostki samorządowe).
+

Implementacja procesu pozyskiwania, analizy i nabycia gruntów

Zaplanowanie, opisanie, wdrożenie i optymalizacja przebiegu procesu zakupowego po stronie inwestora, z uwzględnieniem:

 • wariantów postępowania,
 • efektywności czasowej i jakościowej,
 • odpowiedzialności decyzyjnej,
 • transparentności i zasad complance management.
+

Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w analizę i zbycie gruntów

 • Przygotowywanie i modyfikacja umów: non-disclosure agreement (NDA), letter of intent (LoI), pośrednictwa w sprzedaży lub których przedmiotem jest zakup nieruchomości na zlecenie, wykonanie analiz chłonności lub innych prac studialnych, usług specjalistycznych lub inżynierskich i in.
 • Implementacja zasad współpracy z podmiotami rynku nieruchomości (architekci, prawnicy, projektanci branżowi, kosztorysanci, podmioty pośredniczące w procesie sprzedaży, rzeczoznawcy).
 • Budowanie relacji i wizerunku inwestora wśród podmiotów rynku nieruchomości.
+

Wyszukiwanie nieruchomości gruntowych do sprzedaży

 • Bezpośrednie poszukiwania wszelkiego rodzaju nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych, nieruchomości budynkowych, terenów pod inwestycje typu greenfield, brownfield – wśród osób fizycznych, prawnych, likwidatorów, komorników, syndyków, podmiotów samorządu terytorialnego, architektów, spółek Skarbu Państwa, funduszy inwestycyjnych, deweloperów komercyjnych i mieszkaniowych.
 • Selektywne wyszukiwanie gruntów w oparciu o systemy SIP i GIS.
 • Komunikacja marketingowa chęci zakupu gruntów, skierowana do podmiotów zaangażowanych w sprzedaż nieruchomości (pośrednicy, rzeczoznawcy, likwidatorzy, syndycy, komornicy, jednostki samorządowe) oraz do właścicieli i użytkowników wieczystych (m.in. w oparciu o geolokalizacje).
 • Średnio i długoterminowe działania zmierzające do spożytkowania wiedzy nt. zamierzeń samorządowych o charakterze planistycznym (np. budowa węzła drogowego, przystąpienie do uchwalenia planu zagospodarowania, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).
+

Zmiany przeznaczenia gruntów

Inicjowanie działań i aktywny udział:

 • w procesie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • w czynnościach zmierzających do zmiany przeznaczenia terenu (poprzez uchwalenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub zastosowanie specustawy deweloperskiej),
 • w negocjacjach i uzgodnieniach z jednostkami samorządu terytorialnego i jego organami stanowiącymi i uchwałodawczymi.
+

Analizy chłonności i inne prace studialne

Opracowania mające na celu ocenę:

 • lokalizacji planowanej inwestycji
 • uwarunkowań urbanistycznych i środowiskowych
 • dostępności komunikacyjnej
 • dostępności infrastruktury
 • zapotrzebowania mediów
 • ekonomicznej opłacalności inwestycji

lub analizę:

 • akustyczną
 • chłonności terenu
 • zanieczyszczeń
 • warunków posadowienia
 • skutków oddziaływania inwestycji na środowisko
 • celowości etapowania inwestycji

albo:

 • opracowanie założeń programowych, technologicznych i in.
 • sporządzenie wstępnych harmonogramów prac projektowych lub realizacyjnych.
+

Marketing produktów deweloperskich - budownictwo mieszkaniowe

segmentacja oferty ze względu na standard i koszty budowy:

 • podstawowy/popularny
 • podwyższony
 • apartamentowy/premium

segmentacja oferty ze względu na klienta:

 • potrzeby własne versus inwestycja
 • mieszkania dla rodzin
 • mieszkania dla singli
 • mieszkania studentów
 • mieszkania dla pracowników korporacji
 • mieszkania dla seniorów
 • cohousing

wyważenie kontekstu biznesowego zw. z zyskiem i komfortu przyszłych mieszkańców:

 • struktura mieszkań i średni metraż lokali
 • wysokości sufitów i grubości ścian
 • stosunek PC do PUM
 • usytuowanie mieszkań względem stron świata
 • wielkość terenu biologicznie czynnego
 • rodzaje zieleni
 • miejsca postojowe, drogi i ścieżki
 • estetyka budynków i osiedla
 • dostępność lokali handlowo-usługowych
+

Negocjacje zakupu działek, przygotowywanie dokumentów zw. z nabyciem

 • Wybór najodpowiedniejszego modelu transakcji zakupowej.
 • Non-disclosure agreement (NDA), letter of intent (LoI), umowy przedwstępne, przyrzeczone, warunkowe, joint venture, zakupu na zlecenie, cesji praw i obowiązków.
 • Wyceny nieruchomości.
 • Optymalizacja zakupu gruntu pod kątem zgodności z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego i uzyskiwanie zgód KOWR na sprzedaż.
+

Analizy due diligence nieruchomości gruntowych i spółek

Oferujemy możliwość wykonania następujących audytów przedzakupowych gruntów (jak również podmiotów gospodarczych, będących przedmiotem zbycia, w majątku których znajdują się nieruchomości gruntowe):

 • techniczny
 • środowiskowy
 • wieczystoksięgowy
 • prawny
 • administracyjno-prawny
 • podatkowy i finansowy
 • ekonomiczny

Budujemy na gruncie zaufania

Poszukujemy działek:

 • pod budowę osiedli – dla klientów indywidualnych i PRS (private rented sector), w miastach wojewódzkich:
  w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Spocie, a także w Szczecinie, Bydgoszczy, Białymstoku i w Katowicach
 • pod budowę magazynów i obiektów produkcyjnych – w odległości do 2 km od węzłów drogowych autostrad lub dróg ekspresowych
 • pod budowę obiektów handlowych – w każdym mieście o liczbie mieszkańców powyżej 2500 osób (w tym zwłaszcza w miastach wojewódzkich, w miastach naprawach powiatu oraz w miastach, w których znajdują się urzędy gmin)
 • pod budowę biurowców, hoteli, akademików, aparthoteli – w ścisłych centrach miast wojewódzkich i w bardzo bliskiej odległości od przystanków komunikacji miejskiej lub metra
 • poszukujemy również działek o nieuregulowanej sytuacji planistycznej i gruntów rolnych, w wyżej wymienionych lokalizacjach
 • interesują nas także tereny zabudowane obiektami wymagającymi rozbiórki lub przebudowy(np. warsztaty, hale, myjnie, domy, place, parkingi, kamienice)

Oferujemy:

 • dostęp do kilku tysięcy inwestorów z całej Europy, kupujących grunty w Polsce
 • profesjonalną analizę architektoniczną
 • weryfikację potencjału nieruchomości gruntowej
 • sprawdzenie warunków technicznych uzbrojenia gruntu w media i infrastrukturę drogową
 • określenie wpływu inwestycji naśrodowisko
 • określenie poziomu wód gruntowych, nośności i zanieczyszczenia gleby
 • sporządzenie koncepcji architektonicznej i projektu budowlanego
 • wsparcie w pozyskiwaniu niezbędnych dokumentów
 • bezpieczeństwo transakcji i jej obsługę formalną
 • wsparcie przy korzystnym zainwestowaniu pieniędzy ze sprzedaży działki w inne nieruchomości

Zapraszamy do współpracy:

 • właścicieli i użytkownikówwieczystych gruntów
 • reprezentantów samorząduterytorialnego i Skarbu Państwa
 • pośredników w obrocienieruchomościami, architektów, prawników.
 • Uwaga, do współpracy zapraszamy również każdą osobę posiadającą informację o działce, która może być przeznaczona do sprzedaży. W ramach systemu poleceń zapłacimy zgłaszającemu prowizję w wysokości 0,5% od ceny sprzedaży gruntu. Skontaktuj się z nami, aby zapytać o szczegóły.

Zgłoś działkę do sprzedania

Poprzez poniższy formularz lub za pomocą adresu email: grunty@adc.pm

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Zobacz także

© 2022

Design — hrust.pl